+359 894 696 060 info@otpadacite.com

Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

КОИ СМЕ НИЕ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД – град София е регистрирано и вписано в единния Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието през 2011 г., но развива дейност от 2016 г. Дружеството е с предмет на дейност – изкупуване, сортиране, преработка, реализация и транспорт на отпадъци от черни и цветни метали и всякакви неметални отпадъци. Дружеството извършва дейността си основно на територията на град Пловдив и Южна България.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД разполага със собствен екип от висококвалифицирани специалисти и служители в областта на дейностите с отпадъци и се утвърждава като стабилен и коректен партньор в бранша.

Дружеството ни заема челно място сред най – добрите в бранша в областта на сепарирането, обработката и търговията с рециклируеми суровини. Търгуваме с черни и цветни метали, отпадъчна хартия, пластмаса, полиетилен, стъкло и други рециклируеми суровини и материали от отпадъци.

Базата на дружеството се намира в град Пловдив, район „Южен”.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е динамично развиваща се компания от нов тип, която се стреми винаги да предлага най – добрите цени и да дава най – доброто от себе си при сключването на контракти в областта на търговията със скрап. Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми.

Дружество „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е отговорно пред своите клиенти, партньори и служители и спазваме поетите ангажименти, като постигаме набелязаните резултати и се стремим към най – високо качество в работата си. За нас е ясно, че за постигане на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти, а именно:

Качествено обслужване на клиенти и коректна работа с партньори

Познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти и партньори. Ангажиментът ни за най – добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на качествено обслужване;

Почтеност

Последователност и високи стандарти във всичко, което извършваме. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надежден и честен партньор;

Промени и иновации

Стремим се към промени, чрез които постоянно внедряваме и използваме най – добрите практики и най-съвременните технологии в нашата работа. Системно извършваме оценка на услугите, които предлагаме и при необходимост ги променяме, за да гарантираме най – високо качество на своите клиенти и партньори;

Качество

Поставяме високи стандарти за качество и очакваме постигането му от наша страна. Усъвършенстваме се чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото високо качество на услугите ни;

Здраве, безопасност, околна среда и качество

Гарантираме най – високи стандарти на за здраве и безопасност, опазване на околната среда, както и качество на дейностите ни и средата, в която работим;

Работници и служители

Качеството на нашите работници и служителите оказва пряко влияние върху нашите действия, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.
„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

Цели

 Екипът на „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД си е поставил следните амбициозни цели:

 • да бъдем новатори в предоставянето на своите продукти и услуги, и считани за доверен партньор благодарение на дейностите ни;
 • да направи достъпни полезните световни практики и инструменти в управлението на отпадъците;
 • да затвърди позициите си на сериозен и надежден контрагент, който осигурява подходящите, оптимални решения за всеки наш клиент;
 • да приложи нова организация за по – пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и да надхвърли техните очаквания;
 • да изгради още по – добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците като проявява все по – голям професионализъм, предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки;
 • да работи за създаване на култура в опазването на околната среда и управление на отпадъците;
 • да развива и утвърждава управлението на отпадъците в Република България.

За да изпълним мисията си, ние непрестанно подобряваме услугите и разширява познанията си, чрез образователни и технологични модернизации и нови инициативи.

Ние предоставяме на клиентите си качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си, да ги обслужваме бързо и ефективно и да им предлагаме цялостни решения за техния бизнес. Макар и с краткосрочна търговска дейност, дружеството ни се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество. Политиката на дружеството е насочена към все по – пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя, посредством подобряваме на услугите ни.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на клиентите ни, дружеството разполага с всички необходими за дейността ни моторни и пътни превозни средства, специализирани машини и съоръжения.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

ЕКОЛОГИЯ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД следва непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основната фирмена стратегия относно екологосъобразното рециклиране на отпадъци.

Ние разрушаваме мита, че отпадъците са „мръсна работа”, като осигуряваме „чистота” в процеса на преработката им и ги превръщаме в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в нашата компания се влагат като суровина за производство на всякакви изделия.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

Рециклиране на отпадъци и материали

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен – събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по – красив и по – чист свят.

Добивът и използването на природните ресурси в стопанската дейност на хората пораждат проблеми, свързани с недостига на основни суровини. Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване на нуждите на човечеството също се оказва значима спънка за развитието на човека. Този проблем учените назовават като „суровинно – енергиен и екологичен проблем“. Един от най – значимите начини за решаването на този проблем е третирането на отпадъците. То включва тяхното събиране, съхранение, обезвреждане, повторното им използване, рециклиране или възстановяване, както и производството на енергия и материали от отпадъци.

Според вида на преработвания материал рециклирането/третирането на отпадъците се разделя в няколко раздела:

 • отпадъци от черни и от цветни метали;
 • отпадъци от стъкло;
 • отпадъци от пластмаса;
 • отпадъци от хартия;
 • отпадъци от хранителни и градински отпадъци.

Към отпадъците от черни метали спадат стоманените и чугунените отпадъци и отломки.

Цветните метали включват 13 метала и техните сплави, както и комбинирани метали като оловото, алуминия и други.

Изискванията към отпадъците и отломките от черни и цветни метали за произвеждане във вид, годен за рециклиране, с конкретни суровинни свойства са регламентирани в националните стандарти, класификатори на метални борси, митнически класификатори, технически условия на преработватели. Условията се отнасят предимно за примесите на дадения метал.

Комбинирани по физически принцип, химически състав и сортове, отпадъците от цветни метали имат различна стойност като рециклируем продукт. Но независимо от стойността, всички цветни метали трябва да бъдат пестени, както и останалите природни ресурси.

Годишно в Европейският съюз се изхвърлят над 1 400 млн. тона боклук. Това прави повече от 3 000 кг на човек.

Метали
Металите могат да бъдат рециклирани неограничен брой пъти без да губят своите физически характеристики. Най – рециклираният материал в света е стоманата. Първоначално стоманата се получава от желязна руда. Тя се среща в изобилие, но много често в нея има голям процент примеси от кислород, карбон /въглерод/, сяра.

Рециклирането на един тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда и 85 % по – малко вредни въглеродни емисии във въздуха. При рециклиране на стомана се използва около 75 % по – малко електроенергия и около 40 % по – малко количество вода в сравнение с производството на стомана от първични суровини.

Най – рециклираният цветен метал в света е алуминият. Първоначално се получава от боксит – глинестоподобна руда, богата на алуминиеви примеси. За отстраняването на тези примеси и получаването на чист алуминий е необходим сложен процес, при който се изразходва голямо количество електроенергия.

Рециклирането на един килограм алуминий спестява използването на 6 кг. боксит, 4 кг. химически продукти и 14 КВч електроенергия. При рециклиране на алуминиеви кутийки се използва около 5 % от електроенергията, необходима за производството на алуминий от първични продукти.

Процента на рециклираните стоманени опаковки е 47 %, алуминиеви – 24 %.

Хартия
Индустриалното производство на хартия има огромен ефект върху околната среда. Както е добре известно, хартията се прави от дървесен пулп /целулоза/, добиван от късовлакнеста твърда дървесина /евкалипт, топола/ или от дълговлакнеста мека дървесина /бор, смърч/. Понастоящем около 90 % от целулозата се получава от дървесина. Над 40 % от всички отсечени дървета отиват за производство на хартия. Основното предимство на рециклирането е намаляване на необходимостта от изсичането на такова огромно количество дървета. Редица изчисления показват, че рециклирането на 50 % от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 84 000 кв. км. гори. Това е над 75% от територията на България.

Производството на хартия в днешно време се увеличава все повече. От екологична гледна точка продуктът е приемлив, тъй като подлежи на разграждане в природата, но трябва да се подчертаят и някои отрицателни страни. На първо място е обезлесяването, което от своя страна води до изчезване на различни растителни и животински видове, следва разрушаване и ерозия на почвата, спадане на нивото на подпочвените води, замърсяване на атмосферата с вещества, отделяни при производството. Ето защо рециклирането на хартия е толкова важно за опазването на природните ресурси. Според изследванията ако се рециклира половината от произведеното в света количество хартия ще се пощадят близо 20 млн. акра гори.

Рециклирането на хартия води до намаляне на отделените в атмосферата парникови газове. Според Американската Агенция за Опазване на Околната Среда /US EPA/ рециклирането на хартия намаля с 35 % на замърсяването на водите и 74 % замърсяването на въздуха. С един тон рециклирана хартия се спестява отсичането на 16 дървета. Всяко дърво произвежда достатъчно кислород за трима души. Един тон рециклирана хартия спестява използването на приблизително 32 000 литра вода. 37 % от боклука на Земята е хартия. Рециклирането на един тон хартия спестява около 4 MВч електроенергия – количество, което е достатъчно да захрани едно европейско домакинство за цяла година.

Стъкло
Стъклeният материал е част от културата на човечеството в продължение на повече от две хиляди години. Процеса на рециклиране на стъклото е сложен – рециклируемият материал първо се натрошава, след това се претопява, посредством вакуум се отстраняват примесите. Хубавото на стъкления материал е, че на практика той не се износва и може да се преработва практически вечно. Преработката на стъкло е много важна за пестеливото използване природните ресурси – един тон рециклирани стъклени отпадъци икономисват 530 КВч електроенергия, 300 кг. калциева сода, 200 кг. мазут, 720 кг. кварцов пясък, 180 кг. калциев оксид. За производството на стъкло от стъклени трошки е необходимо 30 % по-малко количество енергия, отколкото за производството му от пясък. С енергията, която се спестява от рециклирането на една стъклена бутилка, компютърът ви може да работи 25 минути.
„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Програмата за управление на отпадъците на дружеството се разработва на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗУО/ и Националната програма за управление на дейностите по отпадъци.

Програмата е основана на следните принципи:

Чиста и здравословна околна среда;

Интегрирано управление на отпадъците;

Пълна отговорност на замърсителя;

Участие на обществеността.

Свържете се с нас

гр. Пловдив 4000

бул. „Александър Стамболийски”
За повече информация се свържете с нас на посочения телефон и имейл адрес или изпратете запитване.

ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА/И*

Pin It on Pinterest

Share This