+359 894 696 060 info@otpadacite.com

Информация за сключване на договори за приемане на отпадъци.

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

Информация за сключване на договор / формуляри

Уважаеми клиенти,

 
Тук можете да се запознаете с текстовете на всички договори за приемане на отпадъци, валидни от м. септември 2016 г.
· Рамков договор за предаване на отпадъци
· Договор за предаване на лабораторни химични вещества и препарати
 

В случай, че имате за предаване отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (трансформатори, кондензатори, масла и др.) моля, свържете се с нас.


Ако сте съгласни с текста на договора, който се отнася за притежаваните от Вас отпадъци, моля да го разпечатате в два екземпляра, да попълните своите данни и да го оформите с подпис и печат.
 

След получаването им по пощата на адреса на „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ“ ЕООД – гр. Пловдив 4000, бул. „Александър Стамболийски”, ние ще им дадем номер от нашия регистър на договорите, ще ги оформим и ще Ви върнем единия екземпляр.

 
Предаването и приемането на отпадъците се извършва по Заявка от Ваша страна.
В зависимост от количеството и вида на генерираните от Вас отпадъци ще Ви предложим Ценово споразумение.
 
Срокът на валидност на ценовите споразумения към договорите е както следва:
–     За излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи – до 31 декември на всяка календарна година
–     За останалите видове отпадъци – за всяка изпратена Заявка за предаване на опасни отпадъци
 
Образци на заявки за предаване на отпадъци по сключени договори:
·    Заявка за предаване на за излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи (ИУЖЛ)
·    Заявка за предаване на опасни отпадъци
 
Запитванията си можете да изпратите в следната форма:
·    Запитване за цени
·    Заявка за консултантска помощ
·    Заявка за преопаковане на отпадъци
·    Информационна карта за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове
 
Ако все още не сте предали притежаваното от Вас оборудване, съдържащо ПХБ или не сте могли да изнесете приетото от Вас оборудване за обезвреждане извън страната, можете да сключите Договор и да ни изпратите Заявка за предаване.

Д О Г О В О Р

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Д О Г О В О Р

за покупко-продажба на негодни за употреба батерии и акумулатори

Д О Г О В О Р

за предаване и приемане за третиране на отпадъци

Д О Г О В О Р

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ОТПАДЪК

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ОБЕКТ

ЗАПИТВАНЕ

за цени за предаване на отпадъци за третиране

З А Я В К А

ЗА ПРЕДАВАНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

КЪМ ДОГОВОР

З А Я В К А

ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ И ДРУГИ ЖИВАКСЪДЪРЖАЩИ ЛАМПИ

КЪМ ДОГОВОР

Свържете се с нас

гр. Пловдив 4000

бул. „Александър Стамболийски”

За повече информация се свържете с нас на посочения телефон и имейл адрес или изпратете запитване.

ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА/И*

Pin It on Pinterest

Share This