+359 894 696 060 info@otpadacite.com

Разрешителни за извършване на дейностите по отпадъците суровини

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

  „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД  притежава всички необходими разрешителни и регистрационни документи, необходими за извършване на дейностите по отпадъците, които предлага, а именно:

  • РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-564-00/12.09.2016 г., издаден от РИОСВ – град Пловдив, съгласно Закона за управление на отпадъците;
  • РЕГИСТРАЦИЯ под № 690/25.05.2016 г. за вписване като ТЪРГОВЕЦ в Регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, воден от Изпълнителна агенция по околна среда.
Политика на „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД по качество и околна среда Като доказала се фирма в сферата на управление на отпадъците, Ние се задължаваме винаги да предлагаме и да развиваме дейност, отговаряща на изискванията на нашите клиенти относно качество, професионално изпълнение и присъствие на пазарите в страната. Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни и други заинтересовани страни. Качеството на работа е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители. Като доказателство за нашия професионализъм, ние възприемаме да: изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма; разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа; създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията; спазваме изисквания от действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и други изисквания, които организацията е приела документирано, и които се отнасят до нейните аспекти на околната среда; осъществяваме постоянен мониторинг на елементите на околната среда и намаляване на всяко значимо въздействие върху тях, чрез използването на нови подходящи методи и технологии; проверяваме и подобряваме ефективността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите; избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще; носим ангажимент за непрекъсна подобряване и предотвратяване на замърсяването;проверяваме ежегодно Интегрираната Система за управление на качеството и околната среда при работа и нейната актуалност; формулираме общи и конкретни цели за организацията; ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА 1.УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕЛА НА ОПОЛЗОТВОРЯЕМИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДАВАНИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ МАТЕРИАЛИ ДО ЗАВОДИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ. 1.1. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА СОРТИРАНЕ И СЕПАРИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ ПО ВИД, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1.2.ПОВИШАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ПЛАСТМАСОВИ И ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ШРЕДИРАНЕ. 1.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪХРАНЕНИЕ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ДЕЛА НА СКЛАДИРАНИТЕ ОТСОРТИРАНИ И БАЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ. 1.4. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕФЕКТИВНОТО ВНЕДРЯВАНЕ НА ИСУ. 2. НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ: 2.1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПИЛЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ИНФРАСТРУКТУРАТА – ИЗРАВНЯВАНЕ НА БЕТОНОВИТЕ НАСТИЛКИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТИ ПЛОЩАДКИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД. 2.2. ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПИЛЯВАНЕТО НА ТРАНСПОПРТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАКРИТИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ. 3. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА ОТСОРТИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПРЕДИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ОТ ПЛОЩАДКАТА НА БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД КЪМ КЛИЕНТИТЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 4. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДНЕВНИЦИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ НА ПЛОЩАДКАТА

Свържете се с нас

гр. Пловдив 4000

бул. „Александър Стамболийски”
За повече информация се свържете с нас на посочения телефон и имейл адрес или изпратете запитване.

ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА/И*

Pin It on Pinterest

Share This